GALLERIES

  ALGEMENE VOORWAARDEN

  Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Carolien te Wierik, handelt onder de naam: Carolien te Wierik Videografie. Bij het boeken van een dienst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Carolien te Wierik Videografie.

  Artikel 1 Definities in deze algemene voorwaarden hebben de hierna genoemde begrippen de daarbij behorende betekenis:

  1.1 Carolien te Wierik, gevestigd te Dalfsen, KvK-nummer 67625924, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de videograaf.
  1.2 De opdrachtgever: de persoon of personen waarmee de videograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens degene die deze algemene voorwaarden aanvaardt.
  1.3 Aanbieding: Alle rechtshandelingen van de videograaf die gericht zijn op de totstandkoming van opdrachten of overige (raam) overeenkomsten, waaronder voorstellen, offertes en prijsopgaven.
  1.4 Opdracht: de dienst of het product die door de videograaf geleverd zal worden.
  1.5 Overeenkomst: de overeenkomst van een opdracht tussen Carolien te Wierik (hierna: de videograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst gesloten wordt (hierna: de opdrachtgever).
  1.6 Diensten: Onder diensten wordt onder andere verstaan, het maken van video-opnames, de montage (editing) van video- opnames, het bedenken/maken/ontwikkelen van complete video’s.
  1.7 Schriftelijk: hierbij wordt ook elektronische communicatie aanvaard, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de opdrachtgever.
  1.8 Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

  Artikel 2 Overeenkomst

  2.1 Deze overeenkomst is een overeenkomst van opdracht (als bedoeld in art: 7:400 BW e.v.).
  2.2 De videograaf zal zich inspannen om bij levering van diensten te handelen in overeenstemming met de eisen van goed opdrachtnemerschap.

  Artikel 3 Aanbiedingen/Offertes

  3.1 Alle offertes, aanbiedingen, prijsopgaven en soortgelijke mededelingen (hierna aangeduid als offertes) door de videograaf zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, 1 kalendermaand geldig. Een offerte dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd.
  3.2 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  3.3 Bij acceptatie van de offerte, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.
  3.4 De videograaf kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  3.5 Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
  3.6 Al hetgeen buiten het geoffreerde wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd.
  3.7 Wanneer de opdrachtgever de offerte aanvaardt dient dit schriftelijk te worden doorgegeven aan de videograaf.

  Artikel 4 Tarieven en betalingen

  4.1 Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de opdrachtgever krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijswijzigingen.
  4.2 Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst zoals overeengekomen, dan wel een uurtarief met geschat aantal uren vermeld. Eventuele overige extra’s, zoals bijvoorbeeld drone, second shooter, volledige ceremonie opname en same day edit, worden ook vermeld. Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijziging in de standaard stijl van de videograaf zullen apart worden gefactureerd.
  4.3 Voor overeenkomsten t.b.v. bruiloften, wordt vooraf een aanbetaling gevraagd van 50% van het bedrag op de offerte. Deze dient vooraf overgemaakt te worden op bankrekeningnummer NL28ASNB0948730692 t.n.v. Carolien te Wierik. Het doel van de aanbetaling is om de filmdag te reserveren. Pas als de betaling ontvangen is, zal de videograaf de opdracht accepteren.
  4.4 Het resterende bedrag wordt betaald binnen 8 dagen na het versturen van de laatste factuur. De uiteindelijke video wordt niet eerder verstrekt voordat het overeengekomen bedrag volledig betaald is.
  4.5 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  4.6 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
  4.7 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de videograaf onmiddellijk opeisbaar.

  Artikel 5 Reiskosten

  5.1 Voor trouwreportages en diensten binnen Nederland bedragen de reiskosten €0,35 per kilometer buiten een straal van 50km vanaf Dalfsen.
  5.2 Voor andere reportages en diensten binnen Nederland bedragen de reiskosten €0,35 per kilometer buiten een straal van 20km vanaf Dalfsen.
  5.3 Voor diensten in het buitenland gelden andere kosten. Deze zijn in overleg.

  Artikel 6 Uitvoering van de opdracht

  6.1 De videograaf zal de opdracht naar beste inzicht en kunnen uitvoeren in de stijl en de kwaliteit waarin de videograaf gebruikelijk werkt. Hieronder valt ook de muziekkeuze.
  6.2 De videograaf is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat de opdrachtgever beoogde.
  6.3 De videograaf heeft het recht om alles dat bij een overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
  6.4 De videograaf heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  6.5 Indien de videograaf tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.
  6.6 De videograaf zal in aaneengesloten uren werken.

  Artikel 7 Stijl en bewerking

  7.1 De videograaf bekijkt en monteert alle video’s zorgvuldig op kleur, contrast, muziek en ritme. Het is echter niet altijd mogelijk de exacte beelden zoals waargenomen door het menselijk oog vast te leggen. De opdrachtgever heeft geen recht om de video te weigeren op basis hiervan.
  7.2 De muziek wordt gekozen door de videograaf en kan niet aangepast worden door de opdrachtgever. Als er een voorkeur is voor een muziekgenre, dient dit van te voren aangegeven te worden door de opdrachtgever.

  Artikel 8 Wijziging of annulering

  8.1 In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft de videograaf de mogelijkheid een shoot te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. De videograaf maakt een wijziging zo spoedig mogelijk kenbaar aan de opdrachtgever. De videograaf zal indien nodig zorg dragen voor een vervangende videograaf. Hier zal de videograaf haar uiterste best voor doen, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Indien mogelijk, zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen.
  8.2 De videograaf heeft het recht zich in geval van onvoorziene omstandigheden door een derde te laten vervangen.
  8.3 . Annulering door de opdrachtgever is alleen schriftelijk mogelijk. De videograaf heeft tijd gereserveerd voor de geplande opdracht. Hier zijn kosten aan verbonden. De kosten worden berekend over de aanbetaling die al is voldaan door de opdrachtgever. De annuleringskosten zijn op basis van een percentage van de aanbetaling.

  De kosten zijn bij annuleren:

  Meer dan 10 maanden voor de opdracht 25% van de aanbetaling 10 tot 7 maanden voor de opdracht 50% van de aanbetaling
  7 maanden voor de opdracht 100% van de aanbetaling

  Artikel 9 Ziekte of overmacht

  9.1 In geval van overmacht is de videograaf gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of te annuleren.
  Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar de videograaf redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
  9.2 De videograaf behoudt de opdracht, ondanks ziekte, en zal met de gemaakte beelden van de eventuele vervanger alsnog de montage verzorgen. De videograaf zal dit met de vervanger financieel overeenkomen.
  9.3 Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, nadat de shoot heeft plaatsgevonden maar de video(s) nog niet zijn aangeleverd, worden de verplichtingen van de videograaf jegens opdrachtgever opgeschort zolang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 26 weken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
  9.4 De videograaf is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst, voor zover die het gevolg is van overmacht zoals: brand, bliksem, ontploffingen, natuurrampen, epidemie, pandemie, oorlogssituaties, wanorde, overstromingen, industriële conflicten, uitzonderlijke weersomstandigheden, onvoorziene hardware- of software defecten, diefstal op de plaats van de opdracht, handelingen van lokale autoriteiten en andere niet te voorspellende externe factoren is iedere aansprakelijkheid van de videograaf uitgesloten. Indien opdrachtgever het nodig acht om wegens 1 van eerder genoemde redenen en/of omstandigheden de opdracht (deels) te verplaatsen naar een volgend jaar, zullen de nieuwe prijzen van dat moment worden gehanteerd.

  Artikel 10 Aansprakelijkheid en schade

  10.1 De videograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
  10.2 De videograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
  10.3 De videograaf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever gedurende een shoot op locatie.
  10.4 De videograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen.
  10.5 De videograaf is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door derden.
  10.6 De videograaf gaat uiterst zorgvuldig om met de video’s, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het kwijtraken van de bestanden.
  10.7 De videograaf is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden in de video(s). In het geval van een shoot anders
  dan een bruidsreportage wordt bij slechte weersverwachtingen de shoot verzet. In het geval van een bruidsreportage is het bruidspaar verantwoordelijk voor een alternatieve (droge) plek waar de shoot plaats kan vinden.
  10.8 De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
  10.9 In geval door de opdrachtgever schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de opdrachtgever gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
  10.10 In het geval dat de videograaf een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever voor directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

  Artikel 11 Inzet van drone

  11.1 Er zijn een aantal redenen, waarom het vliegen met een drone (deels) niet door kan gaan ondanks dat het wel in de opdracht is meegenomen. Er mag namelijk volgens de wet niet met een drone gevlogen worden:

  – boven bebouwing;
  – boven mensenmenigten;
  – boven wegen waar auto’s mogen rijden, met uitzondering van 30 km zones binnen de bebouwde kom en 60 km gebieden buiten de bebouwde kom;
  – boven spoorlijnen;
  – binnen een straal van 3 km van civiele- en militaire luchthavens;
  – hoger dan 50 meter boven de grond of een object vliegen;
  – als het donker is.

  Ook kan er met harde wind en neerslag niet worden gevlogen en mag er op sommige locaties niet worden gevlogen. De videograaf zal in samenspraak met de opdrachtgever uitzoeken of er op de locatie gevlogen kan worden.

  Artikel 12 – Auteursrecht, licentie en publicatie

  12.1 Het auteursrecht van video’s berust te allen tijde in handen van de videograaf.
  12.2 De videograaf heeft het recht de video’s te gebruiken voor promotiedoeleinden op de website, social media en offline. Indien dit niet gewenst is, dient dit voor de opnames schriftelijk aangegeven te worden.
  12.3 Indien video(s) commercieel gebruikt wensen te worden, dient de opdrachtgever toestemming te verkrijgen van de videograaf.
  12.4 Het niet is toegestaan om video’s te bewerken of verwerken op wat voor manier dan ook. Hieronder valt ook het bijsnijden, knippen, muziek toevoegen, bewerken van de kleuren of printscreens maken. Indien dit recht wel geschonden wordt, heeft de videograaf het recht om juridische stappen te ondernemen.
  12.5 Het eigendom van door de videograaf verstrekte ideeën, concepten, previews, ontwerpen en werken blijft volledig van de videograaf, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan de videograaf hiervoor een vergoeding bedingen.
  12.6. Elk gebruik van een werk van de videograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de videograaf.
  12.7. Bij inbreuk komt de videograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de videograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding.
  12.8 De videograaf zal geen persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden. Tenzij anders afgesproken.

  Artikel 13 Ruw beeldmateriaal

  13.1 De videograaf levert geen ruw beeldmateriaal of montage documenten, tenzij dit anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
  13.2 Het eventuele verleende ruwe beeldmateriaal is alleen voor privé gebruik en mag nooit online vertoond en/of gedeeld worden.

  Artikel 14 levering

  14.1 De videograaf spant zich in om de gewenste video’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.
  14.2 De geleverde termijn is een indicatie. De levertijd kan in een drukke periode langer zijn dan aangegeven. De videograaf kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
  14.3 De videograaf maakt, bewerkt en selecteert de video’s naar eigen inzicht. De pdrachtgever verklaart bekend te zijn met de stijl van de videograaf.
  14.4 Video’s worden digitaal verzonden. In het geval van een bruiloftreportage ook via USB-stick.

  Artikel 15 Correctieronde (indien afgesproken)

  15.1 De videograaf zal voor het produceren van het eindproduct één preview aanbieden die als ‘eerste versie’ zal worden omschreven. Na het beschikbaar stellen van deze versie is de opdrachtgever gerechtigd om indien gewenst één correctieronde toe te laten passen tenzij anders overeengekomen. Correcties kunnen tot uiterlijk 2 maanden na beschikbaarheid van de eerste versie gebundeld worden aangegeven. Later aangegeven wensen tot aanpassing kunnen leiden tot extra kosten.
  15.2 De video wordt verborgen op het YouTube kanaal van de videograaf geplaatst. Er kunnen kleine correcties worden aangepast m.u.v. muziek, kleurbewerking en stijl. Onder kleine correcties vallen spelfouten, shotwissels, teksten. Wanneer dit meer dan 2 arbeidsuren in beslag neemt, worden er kosten in rekening gebracht.
  15.3 Extra correctierondes zijn in overleg bij te boeken. De kosten voor deze extra correctierondes zijn voor de opdrachtgever en zijn afhankelijk van de correctie en opdracht.

  Artikel 16 – Bewaren bestanden

  16.1 Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om video(s) na overdracht te bewaren.
  16.2 De videograaf bewaart de video(s) tenminste 1 jaar na opdracht. Na dit jaar heeft de videograaf het recht om het materiaal te verwijderen.

  Artikel 17 klachten

  17.1 Bij klachten wordt er binnen 10 dagen na ontvangst, schriftelijk contact opgenomen met de videograaf. Indien een klacht gegrond is, zal de videograaf de opdracht alsnog leveren zoals overeengekomen. Mocht dit niet mogelijk zijn, wordt er bekeken in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling mogelijk is.

  Artikel 18 Aanvullende informatie

  18.1 Vanzelfsprekend en onvermijdelijk kunnen er meerdere personen vastgelegd worden bij het uitvoeren van diensten. Bij het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden, gaat de opdrachtgever tevens akkoord dat andere aanwezigen gefilmd mogen worden. De opdrachtgever is verantwoordelijk hiervoor.
  18.2 Alle details zoals adressen, waar te starten met filmen etc., worden uiterlijk één week voor de opdracht nogmaals doorgenomen met de videograaf.
  18.3 De videograaf is er niet aansprakelijk voor wanneer niet iedereen in de video voorkomt. Overige zaken die de opdrachtgever terug wil zien in de video, moet ruim voor aanvang van de opdracht worden aangegeven.